ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GEOENVIRO E.E.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας αποτελεί η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Μελέτες διαχείρισης, προστασίας και ορθολογικής αξιοποίησης υδατικών πόρων. Έρευνες για αξιοποίηση υπόγειων υδροφόρων για ύδρευση, άρδευση, βιομηχανίες, τουριστικές μονάδες κλπ. Μελέτες υδρομάστευσης και αξιοποίησης πηγών.
Μελέτες τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων και συνδυασμένης αξιοποίησης υπόγειων και επιφανειακών νερών.
Κατάρτιση ποσοτικών και ποιοτικών υδατικών ισοζυγίων. Προστασία υδατικού δυναμικού από πηγές ρύπανσης και μελέτες καταλληλότητας των νερών για διάφορες χρήσεις.
 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 
Μελέτες τεχνικής γεωλογίας στα πλαίσια έργων οδοποιίας, σιδηροδρομικών και λιμενικών έργων, κατασκευής φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών.
Μελέτες αντιμετώπισης εδαφικών ασταθειών, καθιζήσεων, διαβρώσεων και κατολισθητικών φαινομένων.
Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια Γ.Π.Σ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π και επέκταση πολεοδομικών σχεδίων.
 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες διαχείρισης και προστασίας οικοσυστημάτων και υγροτόπων.
Μελέτες σχεδιασμού διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και διάθεσης υγρών αποβλήτων μονάδων βιολογικού καθαρισμού.
Μελέτες αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.